Rodzaje podatków obowiązujących w Polsce

 • Napisane przez  Artykuł zewnętrzny
ccPixs.com (Flickr). Licencja: Creative Commons ccPixs.com (Flickr). Licencja: Creative Commons

Podatkiem nazywamy nieodpłatne, przymusowe, publicznoprawne i do tego bezzwrotne świadczenie pieniężne na poczet państwa. Płacenie podatku jest obowiązkiem każdego podmiotu, który został objęty obowiązkiem podatkowym. W systemie ekonomicznym i gospodarczym podatki są głównym źródłem dochodów dla państwa, dzięki czemu możliwe jest finansowanie jego działań. To właśnie dzięki temu, że obywatele płacą podatki, państwo jest w stanie budować drogi, utrzymywać szpitale, czy placówki oświatowe.

Rodzaje podatków 

Podatki obowiązujące w Polsce różnią się pomiędzy sobą przedmiotem opodatkowania, podmiotem, na którym będzie spoczywał obowiązek opłacenia zobowiązania wobec państwa, jak i wybranym sposobem pobierania podatku, czyli warunkami i trybem, na jakich dojdzie do płatności. Obecnie w Polsce można wyróżnić kilkanaście rodzajów podatków, które można z kolei zakwalifikować do dwóch różnych grup.

 

Pierwszą grupę stanowią tak zwane podatki bezpośrednie : 

 • podatek dochodowy, pobierany od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek od darowizn i spadków,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • zryczałtowany podatek od wartości sprzedawanej produkcji (tak zwany podatek od produkcji okrętowej),
 • podatek od wydobywania niektórych kopalin,
 • podatek tonażowy. 

Druga grupa to tak zwane podatki pośrednie, do których zaliczamy : 

 • podatek od gier,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od towarów i usług (VAT).

Wszystkie powyżej wymienione podatki tworzą całość nie tylko pod względem prawnym, ale i ekonomicznym. Są ze sobą wzajemnie powiązane, dzięki czemu tworzą system podatkowy. Poza tym w skład polskiego systemu podatkowego wchodzi również krajowe, jak i międzynarodowe prawo podatkowe, w tym prawo skarbowe, prawo karne, a także organy administracji samorządowej i rządowej. 

Funkcje podatków

Najważniejszą funkcją podatkową w naszym kraju jest funkcja fiskalna. Polega ona na uzyskaniu środków pieniężnych na poczet pokrycia publicznych potrzeb państwa. Kolejną funkcję podatków stanowi funkcja redystrybucyjna, która ma na celu podział dochodów z budżetu, uzyskanych dzięki podatkom pomiędzy obywatelami, a związkami publicznoprawnymi. 

Ostatnia funkcja to funkcja stymulacyjna. Jej istotę stanowi wspieranie, albo wywołanie wybranych działań, jak i procesów gospodarczych, prawidłowych z punktu widzenia państwa i obywateli, poprzez obniżanie stawek podatkowych, ulg, albo zwolnienia z podatku.  

Podstawa prawna

Każdy obywatel, który osiąga dochody musi odprowadzać podatek do Urzędu Skarbowego. W tym roku istnieje również możliwość skorzystania z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów gotowego formularza podatkowego. Jest to tak zwany Twój e-PIT, dzięki któremu rozliczenie PIT 2018 jest znacznie łatwiejsze.  

Podstawę do konieczności płacenia podatków w Polsce określa art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z widniejącymi w niej zapisami nałożenie podatków (jak również innego rodzaju danin publicznych), określanie stawek podatkowych, przedmiotów opodatkowania, jak również kwestii dotyczących zasad przyznania umorzeń, ulg, jak i kategorii podmiotów zwolnionych z konieczności płacenia podatków, następuje na drodze wyżej wymienionej ustawy. Z kolei prawo podatkowe, a także związany z nim obowiązek, a także procedury reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Alternatywa dla systemu Twój e-PIT

Twój e-PIT to nie jedyny system umożliwiający rozliczenie podatku drogą internetową. Równie przyjazny sposób rozliczania tegorocznego zeznania PIT umożliwia platforma PITax.pl, która daje możliwość wypełnienia PITu za rok 2018/2019 przeprowadzając podatnika, krok po kroku, przez proces uzupełniania dokumentu podatkowego.

Dodatkowe informacje

 • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto