Ostrowice: O udzieleniu pożyczki z budżetu państwa

  • Napisał 
  • Galeria
Ostrowice: O udzieleniu pożyczki z budżetu państwa

Kilka dni temu na skrzynkę DSI przyszedł email z załącznikiem w postaci pisma kierowanego z Ministerstwa Finansów (Departament Gwarancji i Poręczeń) do Wacława Micewskiego, Wójta Gminy Ostrowice. Email zawierał jedynie załącznik i pozbawiony był komentarza, a nadawcę pozostawiamy do wiadomości redakcji.

Treść pisma, a właściwie jego części, gdyż otrzymaliśmy tyko jedną stronę, jest bardzo ciekawa.  Treść pisma odnosi się do wniosku gminy Ostrowice o udzielenie pożyczki z budżetu Państwa w wysokości ponad 27 mln zł w ramach postępowania naprawczego. Ministerstwo informuje, że złożony wniosek spełnia wymogi, natomiast departament zwraca się o ustosunkowanie do pytań i zagadnień dodatkowych.

Poniżej prezentujemy otrzymaną stronę pisma:

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy również Wójta Gminy Ostrowice Wacława Micewskiego. Pełny komentarz w sprawie prezentujemy poniżej.


Odnosząc się do opublikowanej przez Państwa pierwszej strony pisma z Ministerstwa Finansów, którą otrzymali do wiadomości Radni Rady Gminy Ostrowice jako materiał roboczy do prac nad projektem uchwały i przesłali Państwu bez wyjaśnień, to uprzejmie informuję, że  Rada Gminy Ostrowice Uchwałą nr XXI/186/14 z dnia 27 lutego 2014 r. przyjęła program postępowania naprawczego. Program postępowania naprawczego w zakresie wzrostu dochodów zawiera 8 działań naprawczych, natomiast w zakresie zmniejszenia wydatków przyjęto 16 działań.  Program wraz z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody Zachodniopomorskiego został przesłany do Ministerstwa Finansów. Od tego czasu na bieżąco,  w zasadzie co kilka dni jesteśmy  w kontakcie telefonicznym z Ministerstwem Finansów, które pracuje nad naszym wnioskiem.  Ministerstwo Finansów występowało dwa razy pisemnie o wyjaśnienia  i uzupełnienia wskazując na potrzebę ujęcia dodatkowych działań w programie postępowania naprawczego oraz zmian i korekt. Zmiany zostały ostatnio wprowadzone podjętymi uchwałami Rady Gminy Ostrowice na sesji w dniu 30 września 2014 r. w tym:

  • - zmniejszenie kwoty wnioskowanej pożyczki z budżetu państwa do 24 000 000 zł, 
  • - skrócenie okresu spłaty pożyczki do 18 lat, w ratach kwartalnych z odsetkami  3% w skali roku. 

W naszej ocenie wskazuje, to na dużą szanse uzyskania tej pożyczki.

Odnosząc się do opublikowanej treści były to wstępne uwagi, które już wcześniej zostały wyjaśnione i uwzględnione. I tak stwierdzenie jakoby Zarząd Gminy i Rada Gminy były organami, „które swymi decyzjami przyczyniły się do obecnej złej sytuacji” uprzejmie informuję, że Prokuratura postanowieniem z dnia 18 czerwca 2010 roku sygnatura akt V Ds. 27/09 umorzyła sprawę pisząc w uzasadnieniu „poczynione w toku śledztwa ustalenia pozwoliły na stwierdzenie, iż podejmowane przez Wójta Gminy Ostrowice działania miały na celu poprawę trudnej sytuacji ekonomicznej Gminy  w obliczu grożącej jej niewypłacalności. Co jednak istotne, groźba owej niewypłacalności nie stanowiła konsekwencji błędnych i nieprzemyślanych posunięć Wójta, czy jakiegokolwiek innego organu Gminy, a splotu niekorzystnych, acz obiektywnych czynników.”

Nawiązując do sugestii dotyczących obniżenia wynagrodzeń Zarządu Gminy (Wójta) i Rady Gminy (diety, ryczałty itp.) uprzejmie informuję, że władze gminy mając świadomość słabej kondycji finansowej gminy już wcześniej zastosowały ograniczenia oszczędnościowe: wynagrodzenie Wójta jest poniżej średniej w powiecie pomimo, że Wójt nie ma zastępcy ani dyrektora od usług komunalnych; radni również ustalili diety na najniższym  poziomie w powiecie. Diety radnych Rady Gminy Ostrowice są wypłacane za konstruktywną pracę czyli za udział w posiedzeniach komisji lub sesjach, a nie ryczałtowo za dany okres. Następnie Ministerstwo sugerowało zamrożenie wzrostu płac w administracji i ograniczenie kosztów funkcjonowania – zamrożono i zapisano w programie naprawczym.

Ministerstwo Finansów w/w wyjaśnienia zaakceptowało. Pozostałe sugestie zostały ujęte w poprawkach do programu postępowania naprawczego przyjętych Uchwałą Nr XXII/201/14 Rady Gminy Ostrowice z dnia 15 maja 2014 r.

Analizując kwestię oszczędności i zbilansowania kosztów utrzymania oświaty aby uniknąć groźby likwidacji szkół zaproponowano przekształcenie szkół tworzących Zespół Szkół  w Ostrowicach w szkoły społeczne. Szkoła społeczna różni się tym, że na podstawie umowy organem prowadzącym staje się osoba prawna lub fizyczna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego. Cele, zadania szkoły  i status ucznia pozostaje jak w każdej innej szkole. Natomiast zmienia się status nauczyciela i jego sposób zatrudnienia. Przestaje obowiązywać  Karta Nauczyciela i przywileje z niej wynikające. 

Obecnie wg Karty Nauczyciela pensum wynosi 18 h tygodniowo, nauczyciele otrzymują dodatek wiejski i mieszkaniowy, korzystają z 2 tygodni ferii zimowych i wakacji. Nauczyciel pobiera takie samo wynagrodzenie niezależnie od tego czy w klasie jest 30 czy 10 uczniów, a właśnie w najmniej  licznej klasie jest 10 uczniów. Średnie wynagrodzenie brutto bez „trzynastek” nauczyciela w Zespole Szkół w Ostrowicach, wg wyliczenia księgowej szkoły, w zależności od stopnia awansu zawodowego wynosi:

  • - kontraktowego -  3 487,10 zł
  • - mianowanego – 4 065,34 zł
  • - dyplomowanego – 4 941,70 zł  

Subwencja idąca za uczniem jest daleko niewystarczająca. Same koszty osobowe miesięcznie sięgają 100 tys. zł przy subwencji miesięcznej wynoszącej 76 tys. zł. Dlatego też aby uniknąć groźby likwidacji szkoły ze względu na małą liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach przyjęto koncepcję przekształcenia Zespołu Szkół w Ostrowicach w szkoły społeczne. W których nauczyciele zatrudnieni są nie na podstawie Karty Nauczyciela, a w oparciu o Kodeks  Pracy. Umożliwia to osiągniecie znacznych oszczędności bez szkody dla ucznia, a nawet z korzyścią, bo w znanych nam placówkach tego typu uczniowie korzystają z dużo szerszej oferty edukacyjno-wychowawczej również w okresie ferii i wakacji. Zwiększenie pensum godzin pracy nauczyciela wpłynie na konieczność zorganizowania zajęć dodatkowych i kół zainteresowań.

Reasumując – każdy dobry włodarz gminy ma świadomość zmian zachodzących w sektorze usług publicznych i kosztach z tym związanych, które spowodowane są zmianami demograficznymi i gwałtownym starzeniem się polskiego społeczeństwa. Gminy nie będą w stanie zaspokajać wszystkich potrzeb, jeżeli nie wypracują sobie sieci kooperantów pozarządowych. W naszym przypadku już to czynimy.

Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy Ostrowice Wacław Micewski.


 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto