Intermarche Drawsko


Praca: Strażnik, Wychowawca, Instruktor w Zakład Karny w Wierzchowie

 

Zakład Karny w Wierzchowie informuje o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie naboru kandydatów na stanowisko:
STRAŻNIKA DZIAŁU OCHRONY , MŁODSZEGO INSTRUKTORA DZIAŁU EWIDENCJI, MŁODSZEGO WYCHOWAWCY DZIAŁU PENITENCJARNEGO.

1) strażnik działu ochrony – Praca w systemie wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności - nadzór osadzonych podczas przemieszczania się po terenie jednostki, praca z bronią palną, przy zwiększonej dyspozycyjności z racji charakteru służby; preferowane wykształcenie średnie. Ponadto kontrola osadzonych – w związku z zapisem w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Wykonawczy „(…) kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za pośrednictwem osoby tej samej płci (…) . Wykształcenie co najmniej średnie.

Wynagrodzenie: 3 363,00 zł brutto

2) młodszy wychowawca działu penitencjarnego - Praca w systemie jednozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności. Wykształcenie wyższe z tytułem magistra o kierunku mającym zastosowanie w resocjalizacji,a w szczególności z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, pedagogiki, psychologii, socjologii, kryminologii.

Wynagrodzenie: 4 005,00 zł brutto

3) młodszy instruktor działu ewidencji - Praca w systemie jednozmianowym, wykształcenie wyższe zawodowe na kierunku prawo, administracja.

Wynagrodzenie: 3 556,00 zł brutto

Planowane terminy przyjęcia do służby:

 • – 1,6,14,20,27 kwietnia 2020r.,
 • – 4,11,18,25 maja 2020r.,
 • – 1,8,15,22 czerwca 2020r.,
 • – 1,6,13,20,27 lipca 2020r.
 • – 3,10,17,24 sierpnia 2020r.
 • – 1,7,14,21 września 2020r.
 • – 1,5,12,19,26 października 2020r.
 • – 2,9,16,23 listopada 2020r.

Służbę w Służbie Więziennej może pełnić osoba spełniająca n/w. wymagania formalne:

 • posiadająca obywatelstwo polskie;

 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej; UWAGA: wpis w książeczce wojskowej: przeniesiony do rezerwy;

 • korzystająca z pełni praw publicznych;

 • która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;

 • która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Dokumenty jakie należy przesłać w celu wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego:

 • - podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby i stanowiska, o które się ubiega; (UWAGA: proszę o podanie adresu e-mail do kontaktu)
 • - wypełnioną ankietę personalną (będącą załącznikiem do ogłoszenia) UWAGA: proszę wypełniać wszystkie pola pismem drukowanym odpowiadając pełnymi zdaniami na wszystkie zadane pytania.

UWAGA: proszę nie wypełniać ostatniego oświadczenia kandydata – to oświadczenie wypełniamy w dniu przyjęcia do służby;

 • - kserokopie świadectw pracy lub służby (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne (UWAGA: w tym świadectwo ukończenia szkoły średniej również w przypadku posiadania wykształcenia wyższego (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej);
 • - kserokopie książeczki wojskowej (stronę z danymi identyfikacyjnymi, okresami odbywania służby, nadaniem stopnia oraz przeniesieniem do rezerwy);
 • - oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej (załącznik );
 • - oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik ).

Miejsce i termin składania wyżej wymienionych dokumentów:

Dokumenty składane są w Zakładzie Karnym w Wierzchowie osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 21 lutego 2020 roku – decyduje data wpływu do jednostki z adnotacją „Nabór do służby w Służbie Więziennej”.:

 1. Zakład Karny w Wierzchowie, ul. Szkolna 8, 78-530 Wierzchowo;

W przypadku niezłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub złożenia dokumentów niekompletnych do 21 lutego 2020r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie odmówi poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z:

1) etapu wstępnego obejmującego:

a) ocenę złożonych dokumentów i wstępną kwalifikację kandydatów z podziałem na działy służby i stanowiska służbowe,

b) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której ocenie podlegają kompetencje personalne i społeczne kandydata (możliwość uzyskania od 2 do 30 punktów),

c) przeprowadzenie testu wiedzy w zakresie funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

d) uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,

e) przeprowadzenie testu sprawności fizycznej kandydata, w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej w Służbie Więziennej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1580, 2018 r. poz. 1573) (możliwość uzyskania od 0 do 30 punktów),

f) sporządzenie arkusza oceny kandydata,

g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

2) etapu sprawdzającego obejmującego:

ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

3) etapu końcowego obejmującego utworzenie na podstawie uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego punktów rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. Ranking kandydatów zostanie ogłoszony na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie w sposób zapewniający anonimizację danych.

Kandydatom umieszczonym w rankingu przysługuje wybór jednostki organizacyjnej, w której istnieje wakat zgodny z ich kwalifikacjami i potrzebami Służby Więziennej, według kolejności miejsca zajmowanego w rankingu.

Kandydaci w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu przedstawiającym ranking przesyłają do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie oświadczenie w pisemnej formie informujące o dokonanym przez siebie wyborze jednostki organizacyjnej.

Jeżeli potrzeby służby i istniejące wakaty to uzasadniają, istnieje możliwość dokonania uzupełniającego wyboru, w ramach wskazanych wakatów w jednostkach organizacyjnych, przez kandydatów, którzy:

 • - nie wyrazili zgody na wyznaczone w postępowaniu miejsce pełnienia służby,
 • - nie uzyskali pozytywnego rozstrzygnięcia,
 • - zostali umieszczeni na liście rezerwowej.

Termin uzupełniającego wyboru zostanie określony w ogłoszeniu przedstawiającym ranking kandydatów.

Preferencje z tytułu posiadanego przez kandydata wykształcenia są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

2) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku prawo, resocjalizacja, profilaktyka społeczna, psychologia, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, kierunek lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa medycznego, nauk technicznych - 20 punktów;

3) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny) uzyskane po ukończeniu studiów na kierunku innym niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 15 punktów;

4) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny uzyskany w uczelni wojskowej lub uczelni służb państwowych) - 30 punktów;

5) wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny) - 15 punktów;

6) wykształcenie średnie lub średnie branżowe uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, w której kandydat zrealizował programy nauczania, o których mowa w art. 3 pkt 13b lub 13c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), uwzględniające cele kształcenia i treści nauczania związane ze służbą, w szczególności w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Służbie Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej - 30 punktów;

7) wykształcenie średnie lub średnie branżowe - 10 punktów.

W przypadku posiadania przez kandydata preferowanego wykształcenia na kilku kierunkach punkty uzyskane przez kandydata z tytułu posiadanego wykształcenia przyznaje się tylko raz w liczbie najkorzystniejszej dla kandydata.

Preferencje z tytułu posiadanych przez kandydata umiejętności są oceniane w systemie punktowym w następujący sposób:

1) stopień naukowy lub tytuł naukowy – 30 punktów;

2) specjalizacja lekarska – 20 punktów;

3) posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów;

4) posiadanie uprawnień instruktora sportów walki lub strzelectwa sportowego – 8 punktów.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 w siedzibie Zakładu Karnego w Wierzchowie ul. Szkolna 8 lub pod numerem telefonu: (94) 3400791,

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikują się do kolejnych etapów postępowania będą przechowywane przez czas archiwizacji dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 37a (tel. 22 640 83 61).

Inspektorem ochrony danych jest funkcjonariusz Centralnego Zarządu Służby Więziennej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 640 86 41.

Dane osobowe kandydatów są przetwarzane w celu realizacji stosunku służbowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b oraz h RODO.

Dane osobowe kandydatów będą udostępniane na podstawie przepisów prawa takim podmiotom, jak: jednostki organizacyjne Służby Więziennej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe, podmioty wykonujące usługi wynikające z obowiązkowej profilaktyki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy.

Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Czytaj dalej...

Praca: PRACOWNIK PRODUKCJI w Kabel-Technik-Polska Spółka z o.o.

PKC GROUP jest zaufanym i uznanym partnerem w światowej branży transportowej oraz dostawcą dla wiodących globalnych marek pojazdów użytkowych i taboru kolejowego. Firma należy do grupy Samvardhana Motherson, jednego z 26 największych dostawców dla branży motoryzacyjnej na świecie. Dzięki naszej światowej sieci usług i produkcji jesteśmy tam, gdzie nasi kluczowi klienci nas potrzebują. Zakłady Produkcyjne Grupy PKC znajdują się w Brazylii, Chinach, Estonii, Finlandii, Niemczech, na Litwie, w Meksyku, Polsce, Rosji, Serbii i USA.

Firma Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. wchodząca w skład grupy kapitałowej PKC Group o ugruntowanej pozycji na rynku, w Polsce działająca od 1997 roku, aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

 

PRACOWNIK PRODUKCJI
Miejsce pracy: Czaplinek
 
OFERUJEMY:
 • Umowę o pracę i program wdrożeń dla nowego pracownika;
 • Możliwość awansu i rozwoju zawodowego;
 • Dowóz do pracy;
 • Prywatną opiekę medyczną;
 • Ubezpieczenie zdrowotne;
 • Benefity pracownicze: karnety do kina, siłowni, bony świąteczne, upominki okolicznościowe.

ZADZWOŃ POD NUMER TELEFONU 664 150 921 LUB WYŚLIJ SMS O TREŚCI PRACA

ODDZWONIMY !!!

CV PRZEŚLIJ NA ADRES: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”
Motherson
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto