Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku zakończona

  • Napisane przez  Agnieszka Gutowicz - Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku zakończona

W ramach zawartej w dniu 29 lipca 2016 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0062/16-00 projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w dniu 17 marca 2017 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu została zawarta umowa na roboty budowlane z Wykonawcą, wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. konsorcjum trzech firm: EkoWodrol Sp. z o.o., Terlan Sp. z o.o. oraz WUPRINŻ S.A., którego liderem jest EkoWodrol Sp z o.o. w Koszalinie reprezentowany przez Prezesa Zarządu Lecha Wojciechowskiego.

Całkowita wartość robót budowlanych, w tym robót zamiennych i dodatkowych wyniosła 15.107.623,26 zł brutto. Nadzór Autorski pełnił Dariusz Budzisz reprezentujący Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z Konikowa.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku zakończona

Bezpośredni nadzór nad robotami budowalnymi sprawował Inżynier Kontraktu. Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu została zawarta w dniu 29.03.2017 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu, z wybranym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą konsorcjum trzech firm: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., ZDI Sp. z o. o oraz P.U.I. EKO-INWEST S.A, którego liderem jest Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o., reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Krystynę Dragan.

Wartość usługi w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” wyniosła 121.770,00 zł brutto. W związku z pojawieniem się robót budowlanych zamiennych i dodatkowych, Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego wystąpił do Instytucji Wdrażającej tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, o zmianę terminu zakończenia okresu realizacji projektu z dnia 31.12.2018 r. na dzień 31.01.2019 r., zmianę wartości całkowitej projektu z kwoty 15.637.299,86 zł na kwotę 15.973.990,66 zł, a także zmianę wartości przyznanego w ramach projektu dofinansowania z kwoty 7.827.996,54 zł na kwotę 8.147.206,27 zł.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku zakończona

Zarówno Instytucja Wdrażająca, jak i Instytucja Pośrednicząca tj. Ministerstwo Środowiska wyraziły zgodę na wprowadzenie wnioskowanych zmian do projektu. Z dniem 31.12.2018 r. Wykonawca robót budowlanych zgłosił gotowość do odbioru modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku, co zostało potwierdzone zapisami w dzienniku budowy.

Roboty budowlane wykonane zostały w czasie od 08.05.2017 r. do 31.12.2018 r., natomiast roboty drogowe wykonane zostały w czasie od 26.11.2018 r. do 30.11.2018 r. Czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy rozpoczęto w dniu 31.12.2018 r. i zakończono w dniu 14.01.2019 r. Komisja odbioru końcowego stwierdziła wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, a także wymaganiami technicznymi.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku zakończona

Na dzień odbioru końcowego Wykonawca robót skompletował i przedstawił Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Prace budowlane zostały zakończone i zrealizowane prawidłowo, teraz Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego oraz Gmina Czaplinek mają nadzieję na prawidłowe rozliczenie projektu.

Projekt pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku – Wodnik” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto