Zobacz jak gminy proponują podzielić Ostrowice

 • Napisane przez  UM Drawsko
Zobacz jak gminy proponują podzielić Ostrowice

5 czerwca w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Zastępcy Burmistrza Drawsko Pomorskiego – Marka Tobiszewskiego, Zastępcy Burmistrza Złocieńca – Natana Fiutowskiego i Komisarza Rządowego Ostrowic - Agnieszki Wróblewskiej z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy urzędów zainteresowanych gmin.

W wyniku spotkania przygotowane zostało pismo z uwagami do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, które zostało przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice

Poniżej pełna treść pisma

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Stefana Batorego 5

02-591 Warszawa

Dotyczy: uwagi do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim – pismo Nr DP-WLM-63/2019/MM z dnia 28 maja 2018 r. i  pismo z dnia 4 czerwca 2018 r. nr DP-WLM-0231-63/2018/MM

Na wstępie – działając w interesie mieszkańców wszystkich zainteresowanych gmin -   zwracamy Państwa uwagę na to, że w przepisach prawa powinny znaleźć się zapisy umożliwiające znalezienie źródeł dofinansowania powiększonej gminy lub gmin w celu likwidacji opóźnień infrastrukturalnych i społecznych na terenie znoszonej gminy Ostrowice w porównaniu z gminami rozważanymi do przejęcia jej obszaru. Aktualne zapisy w budżecie gminy Ostrowice dotyczące dochodów wystarczają na pokrycie bieżących wydatków i nie przewidują żadnych inwestycji. Po przejęciu terenów gminy Ostrowice wszystkie inwestycje,  w tym dotyczące poprawy stanu technicznego dróg i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej musiałyby się odbywać kosztem środków finansowych znajdujących się w budżetach gmin przejmujących gminę Ostrowice. W związku z powyższym, przedstawiamy kilka możliwości zwiększenia budżetów gmin rozważanych do przejęcia obszaru gminy Ostrowice:

 • zwiększenie o 5% udziałów w podatku dochodowym PIT, o którym mowa w art. 4 ust.2 ustawy z 13 listopada 2013 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, co uzasadniamy, tym że w roku 2017 na zmianie granic administracyjnych Opola budżet tego miasta zwiększył się o 200 mln zł, między innymi przez zwiększenie udziałów w podatkach. Zastosowanie podobnego mechanizmu finansowego zwiększyłoby budżety gmin przejmujących obszar gminy Ostrowice.
 • Nieodpłatne przekazanie na własność z zapewnieniem możliwości ich zbycia bez jakichkolwiek ograniczeń terenów należących do Skarbu Państwa (Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa), przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne i leśne, położonych na terenie zainteresowanych gmin, gdyż w planie zagospodarowania gmin przejmujących gminę Ostrowice znajdują się tereny przewidziane pod budownictwo jedno- i wielorodzinne należące do Skarbu Państwa. Przekazanie tych terenów, a następnie ich uzbrojenie i zbycie umożliwiłoby pozyskanie środków finansowych na inwestycje na przejętych terenach.
 • Zliberalizowanie zapisów dotyczących zadań ochrony dla obszaru Natura 2000 na przejętych terenach gminy Ostrowice, przy czym zliberalizowanie to powinno polegać na wprowadzeniu zapisów umożliwiających zrównoważony rozwój zdegradowanych terenów obecnej gminy Ostrowice, gwarantujący realizację inwestycji z poszanowaniem ochrony środowiska przyrodniczego.
 • Zwiększenie do 25% wskaźnika Gg przy obliczaniu wysokości subwencji wyrównawczej uzupełniającej dla gmin przejmujących obszar gminy Ostrowice. Przyjęcie zwiększonego wskaźnika jako jednego ze składników algorytmu określającego wysokość przyznawanej subwencji wyrównawczej umożliwiłoby pozyskanie dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa na inwestycje na przejętych terenach.
 • Preferencje (pierwszeństwo) w przyznawaniu środków finansowych w konkursach ogłaszanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Województwo Zachodniopomorskie lub inne podmioty na realizację zadań na terenach gmin przejmujących obszar gminy Ostrowice. Zastosowanie ww. preferencji umożliwiłoby pozyskanie dodatkowych środków na jak najszybsze doprowadzenie zdegradowanych terenów gminy Ostrowice do właściwego poziomu szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej.

Uwzględnienie w przepisach prawa zapisów dotyczących dodatkowych źródeł dofinansowania powiększonych gmin, umożliwiłoby podołanie zwiększonemu zakresowi zadań własnych i zleconych, a tym samym szybką poprawę sytuacji mieszkańców obecnej gminy Ostrowice. Ponadto działaniem, które może w perspektywie znacząco wpłynąć na  kondycję finansową gminy Drawsko Pomorskie jest definitywne odstąpienie od procedur zmierzających do przejęcia przez gminę Ińsko części terenów poligonowych należących do gminy Drawsko Pomorskie. Przy oddaniu części terenów dla gminy Ińsko, gmina Drawsko Pomorskie straciłaby dochody w wysokości ok. 500 tys. zł rocznie, co w procesie przejęcia niedoinwestowanych terenów gminy Ostrowice stanowiłoby znaczące ograniczenia w możliwości wydatkowania środków finansowych na likwidację opóźnień rozwojowych na terenie obecnej gminy Ostrowice.

Odnosząc się zaś do pisma Nr DP-WLM-63/2019/MM z dnia 28 maja 2018 r., gminy Drawsko Pomorskie, Ostrowice i Złocieniec przedkładają następujące uwagi i wnioski do projektu ww. ustawy i wnoszą o ich uwzględnienie:

 • w art. 2 ust. 1 należy uściślić, czy projektodawca obejmuje zakresem normowania tego przepisu tylko mienie nieruchome oraz dodać, iż nabycie uregulowane w tym przepisie ma charakter nieodpłatny,
 • w art. 3 w ust. 4 dopisać na końcu zdania: „, z zastrzeżeniem art. 255 ustawy o finansach publicznych.”,
 • w art. 4 w ust. 2 po wyrazie: „swoje” dopisać „wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku”,
 • w art. 8 ust. 2 dopisać na końcu zdania: „,a od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. osoba ta będzie pełniła obowiązki likwidatora gminy Ostrowice. Likwidator zobowiązany jest do dokonywania rozliczeń, w tym dotacji, sporządzania sprawozdań oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, dotyczących zniesionej gminy Ostrowice, w terminach wynikających z przepisów prawa. Likwidator ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zniesionej gminy Ostrowice, wynikających z przepisów o rachunkowości.”;
 • Z uwagi na zamieszczenie w art. 8 ust. 2 zapisów dotyczących obowiązków osoby likwidatora gminy Ostrowice wraz z jego uprawnieniami i zakresem jego odpowiedzialności  – zasadnym jest wykreślenie zapisów artykułów: 23 i 24.
 • w art. 10 ust. 1 po wyrazie: „Gmina” dopisać „ albo gminy ”, po wyrazie” „obszarze” dopisać: „w tym:” oraz na końcu zdania dopisać: „w części dotyczącej przejętych obszarów, z zastrzeżeniem art. 3.”,
 • w art. 11 w ust. 1 zdanie pierwsze winno otrzymać brzmienie: „1. Pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy Ostrowice z dniem 1 kwietnia 2019 r. stają się pracownikami urzędu gminy albo gmin, których granice ustalono w związku ze zniesieniem gminy Ostrowice. Przepis art. 43c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902,oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930) stosuje się odpowiednio. Pracownicy zatrudnieni w urzędzie gminy Ostrowice w dniu 31 grudnia 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 marca 2019 r. stają się pracownikami Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.”,
 • w art. 12:
 1. po wyrazie: „Gmina” dopisać zwrot: „albo gminy, których granice ustalono w związku ze zniesieniem gminy Ostrowice stają się”;
 2. wykreślić zwrot: „ ,o której mowa w art. 11 ust. 1,”;
 • w art. 16 ust. 3 zawrzeć następującą regulację: „3. W projekcie  budżetu  oraz  projekcie  wieloletniej  prognozy  finansowej,  przygotowywanych w terminie do dnia 15 grudnia 2018 r.,  gmina  albo  gminy,  do których włącza się dotychczasowy obszar gminy Ostrowice, uwzględniają zmiany wynikające z niniejszej ustawy”;
 • w art. 17 zawrzeć następującą regulację: „art. 17. Gmina Ostrowice  nie sporządza  projektu uchwały budżetowej  na  rok 2019 oraz  projektu wieloletniej  prognozy  finansowej  na  rok 2019  i  lata następne.
  1. Gmina Ostrowice do dnia 15  listopada  2018 r.  przekaże gminie albo gminom przejmującym jej obszar dane niezbędne do sporządzenia projektu uchwały budżetowej  na  rok 2019 tej gminy albo gmin z uwzględnieniem dochodów i wydatków właściwych dla przejmowanego obszaru gminy Ostrowice.”;
 • w art. 20:
 1. w 4  zawrzeć następującą regulację: „4.  Należne gminie Ostrowice środki z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  od osób fizycznych  za miesiąc  grudzień 2018 r.  wynikające  z art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy  z  dnia  13  listopada 2003 r.  o dochodach  jednostek samorządu terytorialnego, przypadają gminie, do której włącza się dotychczasowy obszar gminy Ostrowice  proporcjonalnie do liczby mieszkańców ustalonej zgodnie z ust. 2.”;
 2. po ust. 4 dodać ust. 5 w brzmieniu: „5. Do gminy albo gmin, których granice ustalono w związku ze zniesieniem gminy Ostrowice, przepis art. 41 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453; poz. 2203 i poz. 2260 oraz z 2018 r. poz. 317) stosuje się odpowiednio.”;

 

W załączeniu przesyłamy uzgodniony projekt podziału administracyjnego gminy Ostrowice na dwie części (zgodnie z granicami obwodów geodezyjnych).

Gmina Drawsko Pomorskie-                 …………………………………..

Gmina Ostrowice-                                 …………………………………..

Gmina Złocieniec-                                 …………………………………

 

Do wiadomości:

1) Wojewoda Zachodniopomorski;

2) Powiat Drawski;

3) Związek Gmin Wiejskich RP;

4) Związek Miast Polskich.

 

Intermarche Drawsko

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto