Intermarche Drawsko


Co na marcowej sesji Rady Powiatu Drawskiego?

  • Napisane przez  Barbara Kotwica
Co na marcowej sesji Rady Powiatu Drawskiego?

 

30 marca odbyła się XLIII sesja Rady Powiatu Drawskiego. Sesję prowadził Stanisław Mikołajczyk – Przewodniczący Rady Powiatu Drawskiego.

Głównym tematem sesji był: stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu drawskiego za rok 2017.  Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa przedstawili Radnym kierownicy inspekcji, służb i straży z Powiatu Drawskiego. Sprawozdania dotyczyły :

- Stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku. Pożary według gmin w 2017 r. kształtują się następująco  : Gmina Czaplinek – 55, Gmina Drawsko Pom. – 68, Gmina Złocieniec – 42, Gmina Ostrowice – 24, Gmina Kalisz Pomorski – 24, Gmina Wierzchowo – 17. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów  w 2017 r. była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym w tym papierosy, zapałki.

- Stanu bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej. Według informacji ocenie poddane zostały m.in. stan sanitarny podmiotów działalności leczniczej, stan sanitarny obiektów żywności, żywienia i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków, higiena komunalna -  jakość wody przeznaczonej do spożycia, kąpieliska, higiena dzieci i młodzieży - szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze. 

- Stanu sanitarno – epizootycznego. W 2017 r. kontynuowano zwalczanie enzootycznej białaczki bydła. Objęto nimi wszystkie kwalifikujące się  stada bydła z Powiatu Drawskiego. Zbadano ogółem 700 szt. bydła w 42 stadach. Wszystkie uzyskane wyniki w kierunku enzootycznej białaczki były ujemne. W roku 2017 w związku z tym, że stada  świń uzyskały statusy stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego był realizowany monitoring tej choroby, który polegał na badaniu 1/3 stad w odstępie  4 miesięcznym, w skali roku pozwoliło to zbadać wszystkie stada. W monitoringu zbadano 1710 sztuk świń w 67 stadach z wynikami ujemnymi. Badania w kierunku BSE w roku 2017 nie były wykonywane wobec braku prowadzonych ubojów bydła na terenie powiatu. 

- Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Według przedstawionej informacji w 2017 roku Komenda Powiatowa Policji  Wydział Kryminalny wraz z jednostkami podległymi wszczęły 980  postępowań karnych, w których stwierdzono 904 przestępstwa przy wykrywalności 75,20 %. W zakresie przestępstw kryminalnych wszczęto 653 postępowania karne i stwierdzono 608  przestępstw, przy wykrywalności na poziomie 64 %. W kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa wszczęto 281 postępowania i stwierdzono 294 przestępstwa. Wykrywalność 42,5 % .  Należy tu wymienić m.in. bójkę i pobicie, kradzieże, przestępstwa rozbójnicze, uszkodzenie rzeczy. W kategorii przestępstw gospodarczych w 2017 r. wszczęto 112 postępowań. Stwierdzono 108 przestępstw. Wykrywalność na poziomie 97,2%. W zakresie przestępstw kierowania pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości wszczęto 111 postępowań. Stwierdzono 107 przestępstw. Wykrywalność na poziomie 100%. W zakresie przestępstw narkotykowych wszczęto 25 postępowań i stwierdzono 40 przestępstw. Wykrywalność 100 %.

Radni zapoznali się także z informacją z realizacji zadań wynikających z „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na obszarze powiatu drawskiego w roku 2017”, sprawozdaniem Spółki Szpitale Polskie S.A z działalności statutowej i finansowej Drawskiego Centrum Specjalistycznego za rok 2017,  sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim i Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017 oraz sprawozdaniem z działalności Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim za rok 2017.

   Ponadto Radni przyjęli uchwały w sprawie :

  • podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XLII/294/2018 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Drawskiego;
  • powołania i przedmiotu działania Komisji Statutowej;
  • o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej;
  • podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2018 roku;
  • przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020;
  • wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dzierżawy;
  • zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2018;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2018 2035.

 

Intermarche Drawsko
loading...

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto