Advertisement
AMAZON

Starostwo przeznaczy 200 tysięcy na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia

  • Napisane przez  SP
Starostwo przeznaczy 200 tysięcy na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia

11 października odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Drawskiego, na którym dokonano podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert oraz na tryb pozakonkursowy.
Zarząd Powiatu zaplanował 200.000,00 zł w rocznym programie współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. To o 20.000,00 zł więcej niż w roku bieżącym.
Przyjęto również informację o sposobie wydatkowania dotacji podmiotowej przeznaczonej na realizację zadań powiatowych na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. St. Żeromskiego w Drawsku Pom., o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu drawskiego w roku szkolnym 2016/2017, dot. analizy badania satysfakcji klienta z poziomu usług świadczonych w Starostwie Powiatowym, dot. analizy oświadczeń majątkowych oraz raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Drawskiego na lata 2015-2016. Postanowiono zorganizować siedemnastą edycję Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Ponadto przyjęto projekt zarządzenia w sprawie usytuowania i określenia harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa projekty porozumień w sprawie realizacji zadania współdziałania w zapewnianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.


Podjęto uchwały, w tym m.in. uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035, zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017, w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania zleconego przez Powiat Drawski do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz uchwałę o zmianie uchwały w sprawie organizacji konkursu pt. „V Dyktando o Pióro Starosty Drawskiego”.
Projekty uchwał Rady Powiatu opiniowane na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu dotyczyły zmiany uchwały w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2017 roku, zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bobrowie, nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Mielenku Drawskim oraz zmian w budżecie Powiatu Drawskiego na rok 2017.
Ponadto rozpatrywano wniosek o bezpłatne użyczenie hali oraz o przyznanie dofinansowania w związku z jubileuszem Zasadniczej szkoły Zawodowej w Drawsku Pomorskim.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto