W Drawsku Pomorskim ruszają konsultacje. Czy jesteś za włączeniem Ostrowic do Drawska?

  • Napisane przez  DSI za UM Drawsko
W Drawsku Pomorskim ruszają konsultacje. Czy jesteś za włączeniem Ostrowic do Drawska?

Burmistrz Drawska Pomorskiego 1 września ogłosił konsultacje z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie dotyczące zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie.
Konsultacje będą przeprowadzone z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie w terminie od 10 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

Ankieta konsultacyjna do pobrania poniżej.
Elektroniczna ankieta konsultacyjna do głosowania online (link dostępny od 10 września 2017 r.)

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 161/2017

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 01 września 2017 r.

w sprawie zarządzenia ogólnogminnych konsultacji z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie

            Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579, poz. 1948; z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) i Uchwały Nr XLIX/446/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2063) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie ogólnogminnych konsultacji z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie dotyczących zniesienia gminy Ostrowice i włączenia jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie, zwanych dalej „konsultacjami”.

§2. Wyznacza się Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim jako odpowiedzialny za organizację i przeprowadzenie konsultacji na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

§3. Konsultacje będą przeprowadzone z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie  w terminie od 10 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

§4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie badania opinii mieszkańców poprzez umieszczenie zagadnienia do konsultacji o treści: „Czy jesteś za zniesieniem gminy Ostrowice i włączeniem jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie?” na stronie internetowej gminy Drawsko Pomorskie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Drawsko Pomorskie, a potem przyjmowanie opinii za pomocą:

1) wypełnienia przez mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie elektronicznej Ankiety konsultacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, dostępnej na stronie www.drawsko.pl;

2) składanych na piśmie w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim pok. 117 (Informacja) Ankiet konsultacyjnych, o których mowa w pkt 1, dostępnych do pobrania w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim pok. 117 (Informacja).

§5. Wyrażenie opinii w konsultacjach polegać będzie na zaznaczeniu znakiem „X” w odpowiedniej rubryce Ankiety konsultacyjnej, o której mowa w §4,„Jestem za”, „Jestem przeciw”, „Wstrzymuję się” i złożeniu podpisu, a w przypadku wyrażania opinii za pomocą elektronicznego formularza Ankiety konsultacyjnej – polegać będzie na zaznaczeniu analogicznej opcji formularza.

Intermarche Drawsko

§6. Postanawia się o zawiadomieniu mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie  o przeprowadzeniu konsultacji na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej gminy Drawsko Pomorskie oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Drawsko Pomorskie.

§7. Wyniki konsultacji zostaną przedłożone Radzie Miejskiej w Drawsku Pomorskim na najbliższej sesji po zakończeniu konsultacji.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto