Intermarche Drawsko


Rozmowa z nowym komendantem drawskiej Policji - mł insp. Norbertem Gorzyński

Rozmowa z nowym komendantem drawskiej Policji - mł insp. Norbertem Gorzyński

Z dniem 10 lipca 2017 rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Jacka Cegieły mł insp. Norbert Gorzyński został mianowany na stanowisko komendanta powiatowego komendy w Drawsku Pomorskim. Od kilku miesięcy N. Gorzyński pełnił obowiązki komendanta. Miał czas, aby zapoznać się z pracą i funkcjonowaniem komendy. Po tych kilku miesiącach po raz pierwszy zadaliśmy komendantowi pytania dotyczące drawskiej komendy. Poniżej nasza rozmowa.

  • Redakcja: Jak ocenia Pan Komendant bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. Jakich jest najwięcej zagrożeń na terenie powiatu ? Jak wyglądają dane statystyczne w stosunku do roku poprzedniego odnośnie ilości interwencji, zdarzeń kryminalnych i drogowych ?

N. Gorzyński: Chciałbym przede wszystkim podziękować za zainteresowanie naszą pracą. Pragnę również podziękować za pomoc okazywaną nam przez media obecnie i w latach ubiegłych. Ustosunkowując się do Pana pytań pragnę na początek wskazać iż kwestia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jest rzeczą subiektywną. Różny jest poziom „wrażliwości” poszczególnych mieszkańców i ich oczekiwań w stosunku do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W tej sytuacji trudno odpowiadać co do ogółu, gdyż z pewnością nie byłoby to miarodajne.
Pozwolę odwołać się do danych statystycznych, które mogą w pewnym stopniu mogą pomóc obrazować zagadnienie, które Pana interesuje. W poprzednim okresie wykrywalność przestępstw była na poziomie 68,3% obecnie jest na poziomie 71,6%. Jednocześnie stwierdzono 295 przestępstw kryminalnych w I półroczu 2017 wobec 357 za analogiczny okres w ubiegłym roku. Świadczy to o spadku przestępczości przy wzroście wykrywalności. Szczególnie jest to widoczne w kategoriach, które znajdują się w zainteresowaniu opinii publicznej jak np. kradzież czy kradzież z włamaniem.


W 2016 w I półroczu odnotowaliśmy 68 kradzieży, a obecnie już tylko 42. Co do kradzieży z włamaniem są to odpowiednio 54 przestępstwa w I poł 2016 i 52 w 2017. Niewątpliwie świadczy to o dobrze i profesjonalnie wykonywanych obowiązkach tak policjantów wydziału kryminalnego jak i prewencji.
Jeśli chodzi o wypadki drogowe to w I kwartale 2017 odnotowaliśmy ich mniej niż nie tylko 2016 ale i 2015. Odpowiednio w 2015 i 2016 było 6 tego typu zdarzeń obecnie tylko 5. Rzeczą zasługującą na pochwałę pod adresem policjantów RD jest fakt iż ich praca przekłada się na brak ofiar śmiertelnych na naszych drogach, tak obecnie jak i w latach 2015-2016.
W poprzednim roku w I połowie odnotowaliśmy 2756 interwencji. Obecnie czyli w I połowie 2017 to 2484. Godną wskazania jest kwestia chociażby wdrażania procedury Niebieskiej Karty. Tylko w tym półroczu wszczęliśmy ich o 27 więcej niż w roku ubiegłym. Świadczy to o postępującej profesjonalizacji działań naszych policjantów przy jednoczesnym wzroście empatii na sytuację drugiego człowieka.

  • Red: Jakie działania podejmuje KPP w związku z sezonem wakacyjnym i zwiększoną ilością turystów ? Czy prowadzone są działania na wodzie ? Jeśli tak w jakim zakresie ? Ile jest w tygodniu służb wodnych ? Na jakich akwenach wodnych są prowadzone działania ?

N.Gorzyński: Osobną kwestią są działania podejmowane w sezonie wakacyjnym. Policja w całym kraju, także w Drawsku bierze po uwagę wzmożony ruch drogowy, przepływ osób i ewentualność związanej z nimi przestępczości i innych zdarzeń niepożądanych z punktu widzenia prawa i porządku publicznego. Naturalnie wiąże się to z pewnymi modyfikacjami pełnienia służby szczególnie w dziedzinie ich dyslokacji i realizacji zadań. Policjanci wydziału prewencji obejmują swoim nadzorem między innymi kąpieliska, obiekty rekreacyjne i imprezy masowe w okresie letnim. Trudno się również odnieść do kwestii konkretnych zbiorników wodnych gdzie prowadzimy działania. Przypomnę ze geograficznie znajdujemy się na terenie Pojezierza Drawskiego. Musimy wobec tego brać pod uwagę nie tylko miejsca tradycyjnie wykorzystywane do wypoczynku i rekreacji jak np. plaże miejskie, ale także chociażby „dzikie kąpieliska”, pola namiotowe, biwaki, obozowiska.
Sukcesywnie w tego typu miejscach prowadzone są patrole oraz działania doraźne w razie potrzeb. Korzystamy z takich narzędzi jak chociażby Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala nam się przyjrzeć obszarom w których mieszkańcy sygnalizują niepokojące sytuacje. Określenie „działań na wodzie” to kategoria niezmiernie szeroka wbrew pozorom nie obejmuje działań ściśle na tafli zbiornika wodnego. Są to między innymi działania wymierzone w kłusowników, nadzór nad porządkiem publicznym na kąpieliskach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Warto wspomnieć także o działaniach profilaktyczno-prewencyjnych jak chociażby akcja „Bezpiecznie nad wodą”, której patronem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W jej ramach nasi policjanci wykonywali i wykonują spotkania i akcje przy współpracy z Państwową Strażą Pożarna i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Ostatnio między innymi chociażby w Starym Kaleńsku czy w Drawsku Pomorskim.

  • Red: W ostatnim czasie doszło do istotnych zmian kadrowych na stanowiskach kierowniczych w KPP Drawsko. Czy tak duże zmiany i przejęcie obowiązków przez osoby, które zajmowały inne stanowiska służbowe, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu ? Szczególnie chodzi o Wydział Prewencji, który bezpośrednio zabezpiecza mieszkańców powiatu.

N. Gorzyński: Polityka kadrowa jednostki Policji leży w gestii komendanta. Ponieważ do jego zadań należy opracowanie i realizacja pewnej strategii działań ma on prawo wybrać sobie współpracowników, którzy w jego ocenie w sposób najwłaściwszy będą mierzyć się z postawionymi sobie zdaniami. Wynika to bezpośrednio z art 1 ust 1 Ustawy o Policji. Policja stanowi umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 1 ust. 1 ustawy o Policji).
Stosunek służbowy ma więc charakter administracyjno-prawny w związku z czym przełożony właściwy w sprawach osobowych jednostronnie i władczo podejmuje stosowne w tym zakresie decyzje. Uszczegóławiają to zagadnienie między innymi art 36 ust. 1 ustawy o Policji i art 37 ust. 1 ustawy o Policji. Przywoływane wcześniej statystyki wskazują, ze jak dotychczas nie ma podstaw do weryfikacji aktualnej polityki kadrowej.

  • Red. Otrzymujemy informacje od naszych czytelników, a również i sami obserwujemy, ze policjanci np. w Drawsku Pomorskim pełnią służbę sami - jeden policjant w radiowozie, pracujący na terenie miasta. Dlaczego mają miejsce takie sytuacje ? Jaka jest skuteczność policjanta pełniącego służbę w pojedynkę w przypadku podjęcia interwencji i jakie jest jego bezpieczeństwo ?

N. Gorzyński: Niesłychanie trudno odnieść się do kwestii jednoosobowych patroli z uwagi na kontekst sytuacyjny. Kwestiami istotnymi jest charakter pełnionej służby i wykonywane zadania. Na przykład służba obchodowa pełniona przez dzielnicowych jest wykonywana przez jedną osobę. Wynika to z § 5 Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016, który przewiduje przydzielenie konkretnego rejonu konkretnemu funkcjonariuszowi. Dopuszczalna jest służba dwóch dzielnicowych sąsiadujących ze sobą rejonów w myśl § 10 przywoływanego zarządzenia.
W pełni dopuszczalna jest także samodzielna służba policjanta ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Wynika to z zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym. Jednoznacznie § 2 przywoływanego zarządzenia wskazuje iż służbę patrolową może pełnić pojedynczy policjant. Rozwija to zagadnienie § 27 przewidujący pełnienie takiej służby między innymi wyłącznie od świtu do zmierzchu, przez funkcjonariusza z odpowiednim stażem i doświadczeniem. Pomimo takiej możliwości na ogół planujemy patrole dwuosobowe. Samodzielne pełnienie służby ma na ogół charakter incydentalny i wynika na ogół z okoliczności. Kwestią podlegającą subiektywnej ocenie funkcjonariusza jest skuteczność takiego patrolu. Stosownie do sytuacji podejmujący interwencję policjant dokonuje wstępnej oceny sił i środków niezbędnych do działania przy jednoczesnej ocenie ryzyka dla życia i zdrowia swojego i osób postronnych. Stosownie do tego każdorazowo może poprosić oficera dyżurnego o skierowanie dodatkowych sił i środków.
Wspomniana sytuacja także ma odzwierciedlenie w § 27 przywołanego zarządzenia. Zaznaczyć należy, że jedyną komendą na terenie powiatu jest Komenda Powiatowa Policji w Drawsku. Komisariaty w Czaplinku, Kaliszu Pomorskim i Złocieńcu oraz Posterunek Policji w Wierzchowie organizują służbę na tych samych zasadach. Nie jestem uprawniony do wypowiadania się w kwestii planowania służb, przez komendy ościenne. Mogę tylko powiedzieć, ze stosownie do zadań i okoliczności z nimi współpracujemy i kooperacja ta jest w pełni satysfakcjonująca.

  • Red. Serdecznie dziękujemy za pierwszy wywiad na łamach naszej strony i z okazji Święta Policji składamy serdeczne życzenia wszystkim drawskim policjantom

N. Gorzyński: Serdecznie dziękuję i pozdrawiam czytelników.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto