Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

W Drawie Drawsko znowu gorąco. Drawski urząd wszczyna kontrolę

  • Napisane przez  Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
W Drawie Drawsko znowu gorąco. Drawski urząd wszczyna kontrolę

Gmina Drawsko Pomorskie informuje o wszczęciu procedury kontrolnej w Miejskim Klubie Sportowym „Drawa” w zakresie udzielonej dotacji na realizację zadania publicznego pt.,,Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej”.
W dniu 28 lutego 2017 podpisana została umowa pomiędzy gminą Drawsko Pomorskie, a Miejskim Klubem Sportowym „Drawa” w sprawie udzielenia klubowi dotacji celowej na realizację zadania publicznego. W ramach umowy w marcu br. MKS „Drawa” otrzymał pierwszą transzę środków finansowych w wysokości 100.000,- zł. Druga transza (w wysokości 100.000,- zł) miała być przekazana klubowi do dnia 15 lipca br.


Zgodnie z podpisaną przez klub umową Zleceniodawca (gmina Drawsko Pomorskie) sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę (MKS „Drawa”), zarówno w toku realizacji zdania publicznego oraz po jego zakończeniu. W ramach kontroli Zleceniodawca ma prawo do badania dokumentów oraz ma możliwość żądania udzielania przez Zleceniobiorcę ustnej lub pisemnej informacji w zakresie wykonywania zadania publicznego.
28 czerwca 2017r. MKS „Drawa” został pisemnie wezwany do przedłożenia w terminie 3-ch dni dokumentów finansowych dotyczących wydatkowania pierwszej transzy środków finansowych (umowy, faktury, rachunki). Dostarczenie dokumentacji było warunkiem udzielenia drugiej transzy środków finansowych.
W dniu 4 lipca br. do tut. urzędu wpłynęło pismo od MKS „Drawa” informujące o tym, żecyt. „zarząd klubu pracuje nad pozyskaniem i odtworzeniem kompletnej dokumentacji księgowej”. W przedmiotowym piśmie była również prośba o przedłużenie terminu dostarczenia dokumentów do dnia 21 lipca 2017r.
Pismem z dnia 6 lipca 2017r. gmina Drawsko Pomorskie zgodziła się na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentacji do dnia 21 lipca br. Jednocześnie mając podejrzenie, że nie są respektowane zapisy umowy w zakresie prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej oraz że środki przekazane w dotacji są wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, na podstawie § 10 zawartej umowy wezwała klub do przedłożenia sprawozdania częściowego z realizacji zadania publicznego. W wezwaniu klub został poinformowany, iż do czasu przedłożenia dokumentacji i zaakceptowania sprawozdania częściowego wstrzymuje się wypłatę drugiej transzy dotacji.
W odpowiedzi zarząd klubu udzielił w dniu 20 lipca br. informacji, że nie dysponuje dokumentami finansowo - księgowymi dotyczącymi wydatków w ramach udzielonej dotacji. Jak wskazał klub brak jest wykazu faktur i rachunków, nie występują oryginały umów z trenerami, brak jest dowodów zapłaty składek do ZUS i US, brak dokumentów dotyczących wydatkowania środków na transport, a także nie występują umowy i rachunki dotyczące zapłaty dla pracowników gospodarczych. Jednocześnie klub poinformował, że na dwóch kontach jakimi dysponuje występują środki w wysokości 0,00 zł.
W związku z tym, że informacje zarządu MKS „Drawa” jednoznacznie wskazują na nierespektowanie zapisów umowy oraz na wydatkowanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, w dniu 24 lipca 2017r. gmina Drawsko Pomorskie poinformowała klub o wszczęciu kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu gminy. Klub otrzymał informacje o terminie przeprowadzenia kontroli w siedzibie klubu. Jednocześnie klub został zobowiązany do przygotowania na czas kontroli niezbędnej dokumentacji oraz oddelegowania osób, które będą mogły udzielić niezbędnych wyjaśnień osobom kontrolującym. Gmina podtrzymała również stanowisko w zakresie niewypłacenia drugiej transzy dotacji.
Zgodnie z zapisami umowy w przypadku, gdy Zleceniobiorca nie zastosuje się do wezwań Zleceniodawcy, nie przedstawi odpowiednich sprawozdań i dokumentacji, skutkuje to uznaniem dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, co jest podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej