Będzie nowy program rewitalizacji dla gminy Wierzchowo

  • Napisane przez  Inf. UM Wierzchowo
Będzie nowy program rewitalizacji dla gminy Wierzchowo

Wójt Gminy Jan Szewczyk wraz ze Skarbnikiem Martą Chłopek 9 grudnia uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umowy z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Tomasza Sobieraja na dofinansowanie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

Łączna wartość zadania wynosi 132 805,00 zł z czego wielkość dofinansowania 119 505,00 zł. Źródłem finansowania przyznanej dotacji celowej są środki Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program rewitalizacji to uchwalany przez gminy wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej czy środowiskowej zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Program jest narzędziem planowania i koordynowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji i służy uruchomieniu procesu rewitalizacji obszarów zdegradowanych w gminach. Po opracowaniu, dokument będzie weryfikowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego pod kątem zgodności m.in z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej