Drawsko i Złocieniec przypominają, że jest obowiązek odśnieżania chodników

  • Napisane przez  DSI
Photo by Eva Elijas from Pexels Photo by Eva Elijas from Pexels

W związku ze wzmożonymi  opadami śniegu Burmistrz Złocieńca przypominał komunikatem właścicielom posesji o obowiązku wynikającym z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z ustawą zapis nakazuje właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

Podobny wydźwięk ma informacja drawskiego ratusza:

Przypominamy wszystkim firmom, instytucjom i osobom prywatnym o obowiązku odśnieżania i zwalczania śliskości chodników oraz usuwania nawisów śnieżnych – informuje urząd

Zgodnie z tym na właścicielach posesji ciąży obowiązek usuwania śniegu, lodu, nawisów śnieżnych i sopli z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.

Odśnieżanie dachu, chodników przy posesji i usuwanie sopli należy do obowiązków właściciela bądź zarządcy nieruchomości. Szczególną uwagę należy zwrócić na budynki o dużych powierzchniach dachów.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyraźnie wskazuje, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Nie wywiązywanie się z w/w obowiązku może być przyczyną wypadku pieszego zaistniałego wskutek poślizgnięcia oraz dochodzenia odszkodowania od właściciela przyległej do chodnika nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych powyżej podlega karze grzywny.

Dodatkowe informacje

  • Przeczytaj jeszcze:
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej