Praca: Główny Księgowy w PSSE w Drawsku Pomorskim

Praca: Główny Księgowy w PSSE w Drawsku Pomorskim

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim

z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 

o naborze na stanowisko: Głównego Księgowego w PSSE w Drawsku Pomorskim ul. Jana Sobieskiego 1

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim ul. Jana Sobieskiego 1

Wymiar etatu: 0,75 etatu w wymiarze 28 godz. 25 minut  tygodniowo

Zatrudnienie: czerwiec 2021 rok

 

I. ​​​Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

  • Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości; przepisów ordynacji podatkowej w tym zasady księgowości budżetowej planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach budżetowych;
 • Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych i umiejętność pracy w zintegrowanym systemie informatycznym;
 • Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;
 • Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;
 • Umiejętność interpretowania przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy własnej;
 • excel na poziomie zaawansowanym;
 • wysoce rozwinięte cechy: skrupulatność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, dyskrecja;
 • umiejętności analityczne sporządzania analiz, tworzenia prognoz i zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

 

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
 • kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;
 • opracowywanie projektów budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetów;
 • czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • prawidłowe terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych;
 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy itp., a także prowadzenie ewidencji wymaganych przez ZUS;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

IV.  Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,75 etatu.
 2. Proponowane wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 4 z późn. zm.).
 3. Warunki dotyczące charakteru i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa.
 4. Miejsce i organizacja stanowiska pracy: praca z wykorzystaniem technik komputerowych i innych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz list motywacyjny (własnoręczny podpis).
 2. Oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 289).
 3. Referencje od poprzedniego pracodawcy.
 4. Kserokopie świadectw pracy i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku (własnoręczny podpis).
 6. Oświadczenie własnoręcznie podpisane, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z treścią poniżej:

 

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetarzanie przez administratora, którym jest PSSE Drawsko Pomorskie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym.”

 

…………………………

 

(podpis kandydata)

VI.  Sposób i termin składania ofert:

 1. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu PSSE Drawsko Pomorskie (liczy się termin wpływu dokumentów do PSSE) zamkniętych w kopertach z dopiskiem „Konkurs na Głównego Księgowego” do 14 maja 2021 roku.
 2. Miejsce składania dokumentów: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pom. ul. Jana Sobieskiego 1

 

VII. Inne informacje

 1. Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełniania wymagań na wskazane stanowisko.
 2. Osoby spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – 94 36 36 195 wew. 21.
 3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuje kandydat.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w odniesieniu do danych przekazanych przez kandydata dobrowolnie tj. nie wymaganych przez przepisy prawa
 1. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub do czasu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować

Dodatkowe informacje

 • .:
Powrót na górę

Informacje

DSI - Drawskie Strony Internetowe (2006-2021)
Design GavickPro
Hosting dostarcza Kylos
Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM