Praca: Pracownik w ZWIK w Złocieńcu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocieńcu zatrudni pracowników na stanowiskach:

Monter sieci wod-kan, operator oczyszczalni ścieków

 • Wymagania: prawo jazdy kat. „B”, mile widziane – uprawnienia do obsługi maszyn drogowych – koparko-ładowarka, ładowarka teleskopowa, płyta zagęszczająca, walec drogowy, ucinarka do asfaltu.

Elektryk-elektromonter

 • Wymagania:  prawo jazdy kat. „B”, mile widziane – uprawnienia do obsługi urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

 • ZWiK Sp. z o.o. oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze pracy.
 • Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę.
 • Wynagrodzenie: od 2.800,00 do 4.500,00 złotych.
 • Nr telefonu kontaktowego: 94 36-716-59 lub 36-706-23.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Chętnych zapraszamy do składania podań lub CV.
Czytaj dalej...

Praca: OKRA RESORT & SPA poszukuje pracowników

Hotel OKRA RESORT&SPA położony w Drawsku Pomorskim nad jeziorem Okra poszukuje pracowników na różnorodne stanowiska pracy. Obiekt dysponuje zarówno częścią hotelową, gastronomiczną jak i strefą relaksu. Aby złożyć swoją ofertę kandydaci powinni wysłać CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytaj dalej...

Praca: Główny Księgowy w PSSE w Drawsku Pomorskim

OGŁOSZENIE

Dyrektora Powiatowej Stacji

Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim

z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 

o naborze na stanowisko: Głównego Księgowego w PSSE w Drawsku Pomorskim ul. Jana Sobieskiego 1

Miejsce wykonywania pracy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim ul. Jana Sobieskiego 1

Wymiar etatu: 0,75 etatu w wymiarze 28 godz. 25 minut  tygodniowo

Zatrudnienie: czerwiec 2021 rok

 

I. ​​​Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II.  Wymagania dodatkowe:

  • Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości; przepisów ordynacji podatkowej w tym zasady księgowości budżetowej planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych;
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostkach budżetowych;
 • Znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych i umiejętność pracy w zintegrowanym systemie informatycznym;
 • Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;
 • Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;
 • Umiejętność interpretowania przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 • dobra organizacja pracy własnej;
 • excel na poziomie zaawansowanym;
 • wysoce rozwinięte cechy: skrupulatność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, sumienność, odpowiedzialność, terminowość, dyskrecja;
 • umiejętności analityczne sporządzania analiz, tworzenia prognoz i zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

 

III.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych;
 • opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki;
 • kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów;
 • prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej;
 • opracowywanie projektów budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetów;
 • czuwanie nad zgodnością umów z obowiązującymi przepisami;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • prawidłowe terminowe przygotowywanie rozliczeń podatkowych;
 • terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy itp., a także prowadzenie ewidencji wymaganych przez ZUS;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

IV.  Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,75 etatu.
 2. Proponowane wynagrodzenie: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 4 z późn. zm.).
 3. Warunki dotyczące charakteru i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa.
 4. Miejsce i organizacja stanowiska pracy: praca z wykorzystaniem technik komputerowych i innych urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz list motywacyjny (własnoręczny podpis).
 2. Oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 289).
 3. Referencje od poprzedniego pracodawcy.
 4. Kserokopie świadectw pracy i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Oświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na danym stanowisku (własnoręczny podpis).
 6. Oświadczenie własnoręcznie podpisane, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z treścią poniżej:

 

 

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetarzanie przez administratora, którym jest PSSE Drawsko Pomorskie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym.”

 

…………………………

 

(podpis kandydata)

VI.  Sposób i termin składania ofert:

 1. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do sekretariatu PSSE Drawsko Pomorskie (liczy się termin wpływu dokumentów do PSSE) zamkniętych w kopertach z dopiskiem „Konkurs na Głównego Księgowego” do 14 maja 2021 roku.
 2. Miejsce składania dokumentów: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Drawsku Pomorskim, 78-500 Drawsko Pom. ul. Jana Sobieskiego 1

 

VII. Inne informacje

 1. Złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełniania wymagań na wskazane stanowisko.
 2. Osoby spełniające powyższe kryteria zostaną zaproszone indywidualnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji

 1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) kandydatów do pracy ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drawsku Pomorskim z siedzibą przy ul. Jana Sobieskiego 1, 78-500 Drawsko Pomorskie, zwany dalej: „Administratorem”.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) – 94 36 36 195 wew. 21.
 3. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuje kandydat.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)
  • art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. przesłanie dokumentów aplikacyjnych) w odniesieniu do danych przekazanych przez kandydata dobrowolnie tj. nie wymaganych przez przepisy prawa
 1. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych ani do państw trzecich.
 1. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub do czasu wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatom do pracy przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia, a także prawo do wycofania wyrażonej zgody.
 3. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych kandydat ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak podania danych może skutkować

Czytaj dalej...

Praca: Inspektor ds. BHP i ochrony środowiska w Motherson (TCZEW, POMORSKIE)

.Motherson jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zorientowanym na ludzi, obsługującym zróżnicowaną gamę produktów i usług oraz jednym z 22 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie. Dzięki zakładom rozlokowanym w 41 krajach i zatrudnieniu 135 000 pracowników, firma ma prawdziwie globalne środowisko, w którym różnorodność i integracja kształtują naszą kulturę. Kabel-Technik-Polska (KTP), członek Motherson Group, jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie rozwiązań systemów elektrycznych oraz projektowania i inżynierii procesowej dla taboru kolejowego i autobusów elektrycznych . Dzięki naszej globalnej sieci usług i produkcji wspieramy czołowych klientów w naszej branży i przyczyniamy się do zrównoważonego transportu. Jeżeli jesteś pasjonatem wywierania wpływu, zapraszamy Cię do naszego zespołu.
 
TCZEW, POMORSKIE

Inspektor ds. BHP i ochrony środowiska

Twoje zadania.

 • Codzienny nadzór nad bezpieczeństwem pracy i zagadnieniami związanymi z ochroną środowiskana terenie zakładu
 • Zwiększanie świadomości i zaangażowania wszystkich pracowników zakładu w zakresie BHP i ochrony środowiska
 • Przeprowadzanie wstępnych szkoleń BHP, z uwzględnieniem zagadnień ppoż.
 • Nadzór nad aktualnością okresowych szkoleń BHP
 • Przeprowadzanie postępowania powypadkowego
 • Nadzór nad aktualnością pozwoleń środowiskowych
 • Zarządzanie odpadami
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny
 • Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów wymaganych przepisami BHP, Ochrony Środowiska
 • Prowadzenie dokumentacji prawnej dla obszaru

Twój profil.

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Min. rok doświadczenia na podobnym stanowisku, preferowane w firmie produkcyjnej;
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu realizacji wymogów prawnych dotyczących BHP i ochrony ppoż;
 • Mile widziana znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz zagadnień z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy/systemu zarządzania środowiskowego;
 • Rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, umiejętność współpracy z zespołem, dobra organizacja pracy,
 • Dobra znajomość języka angielskiego;
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi MS Office (m.in. MS Excel, Word);
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Mile widziane aktualne szkolenie inspektora przeciwpożarowego oraz uprawnienia audytora ISO 14001: 2015.

Co oferujemy.

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie globalnej o ugruntowanej pozycji na rynku produkcyjnym;
 • Ciągły rozwój własnych kompetencji
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Pomoc w relokacji;
 • Pakiet benefitów kulturalno-sportowych oraz medycznych

Jak zaaplikować.

 • Wyślij swoje CV na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 664 150 917

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Inżynier Procesu w dziale ofert w Motherson (CZAPLINEK)

.Motherson jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zorientowanym na ludzi, obsługującym zróżnicowaną gamę produktów i usług oraz jednym z 22 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie. Dzięki zakładom rozlokowanym w 41 krajach i zatrudnieniu 135 000 pracowników, firma ma prawdziwie globalne środowisko, w którym różnorodność i integracja kształtują naszą kulturę. Kabel-Technik-Polska (KTP), członek Motherson Group, jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie rozwiązań systemów elektrycznych oraz projektowania i inżynierii procesowej dla taboru kolejowego i autobusów elektrycznych . Dzięki naszej globalnej sieci usług i produkcji wspieramy czołowych klientów w naszej branży i przyczyniamy się do zrównoważonego transportu. Jeżeli jesteś pasjonatem wywierania wpływu, zapraszamy Cię do naszego zespołu.
 
CZAPLINEK

Inżynier Procesu w dziale ofert

Twoje zadania.

 • Analiza dokumentacji klienta i identyfikacja wymagań technicznych, jakościowych.
 • Opracowanie i nadzór nad danymi technicznymi w systemie ERP.
 • Obliczanie czasów produkcji / techniczne przygotowanie danych do wyceny.
 • Obliczanie powierzchni produkcyjnej wraz z rozmieszczeniem stanowisk
 • Tworzenie zestawienia materiałowych
 • Stworzenie zestawień wyposażenia produkcyjnego dla nowych projektów

Twój profil.

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii produkcji, elektryki lub mechaniki;
 • Dobra znajomość języka angielskiego i/lub języka niemieckiego;
 • Umiejętność czytania i tworzenia dokumentacji technicznej;
 • Biegłość w posługiwaniu się pakietem MS Office;
 • Dobra znajomość środowiska AutoCAD;
 • Umiejętność pracy analitycznej, dokładność, sumienność;
 • Wysoki poziom odporności na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Wysoki poziom komunikacji interpersonalnej oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • Umiejętność pracy w systemach klasy ERP będzie dodatkowym atutem.

Co oferujemy.

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie globalnej o ugruntowanej pozycji na rynku produkcyjnym;
 • Ciągły rozwój własnych kompetencji
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Pomoc w relokacji;
 • Pakiet benefitów kulturalno-sportowych oraz medycznych

Jak zaaplikować.

 • Wyślij swoje CV na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 664 150 917

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Kupiec/Asystent Projektu w Motherson (TCZEW, POMORSKIE)

.Motherson jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zorientowanym na ludzi, obsługującym zróżnicowaną gamę produktów i usług oraz jednym z 22 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie. Dzięki zakładom rozlokowanym w 41 krajach i zatrudnieniu 135 000 pracowników, firma ma prawdziwie globalne środowisko, w którym różnorodność i integracja kształtują naszą kulturę. Kabel-Technik-Polska (KTP), członek Motherson Group, jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie rozwiązań systemów elektrycznych oraz projektowania i inżynierii procesowej dla taboru kolejowego i autobusów elektrycznych . Dzięki naszej globalnej sieci usług i produkcji wspieramy czołowych klientów w naszej branży i przyczyniamy się do zrównoważonego transportu. Jeżeli jesteś pasjonatem wywierania wpływu, zapraszamy Cię do naszego zespołu.
 
TCZEW, POMORSKIE

Kupiec/Asystent Projektu

Twoje zadania.

 • Składanie zamówień w systemie ERP i bieżąca kontrola realizacji zamówień do dostawców;
 • Zapewnienie terminowości dostaw i kontrola ich zgodności z zapisami umownymi;
 • Raportowanie poziomu zaawansowania realizacji dostaw;
 • Proaktywna współpraca z innymi uczestnikami projektu celem zapewnienia ciągłości produkcji oraz minimalizacji ryzyka związanych z zarządzaniem materiałem;
 • Współpraca z kupcem strategicznym i kierownikiem projektu w zakresie obsługi dedykowanego projektu i optymalizacji kosztów;
 • Raportowanie stwierdzonych odchyleń i niezgodności w zakresie realizacji dostaw

Twój profil.

 • Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe (łańcuch dostaw, logistyka, zarządzanie);
 • Dobra znajomość j. angielskiego i/lub j. niemieckiego lub j. francuskiego;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w pionie produkcyjnym lub łańcuchu dostaw w firmie produkcyjnej;
 • Umiejętność obsługi Pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;
 • Atutem będzie doświadczenie w pracy z systemem ERP;
 • Umiejętność pracy analitycznej, dokładność, sumienność;
 • Wysoki poziom odporności na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

Co oferujemy.

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju kompetencji w firmie produkcyjnej;
 • Umowę o pracę i program wdrożeń dla nowego pracownika;
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Pomoc w relokacji;
 • Pakiet benefitów kulturalno-sportowych.

Jak zaaplikować.

 • Wyślij swoje CV na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 664 150 917

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Kupiec Strategiczny w Motherson (CZAPLINEK, DRAWSKO POMORSKIE, BIAŁOGARD, TCZEW)

.Motherson jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zorientowanym na ludzi, obsługującym zróżnicowaną gamę produktów i usług oraz jednym z 22 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie. Dzięki zakładom rozlokowanym w 41 krajach i zatrudnieniu 135 000 pracowników, firma ma prawdziwie globalne środowisko, w którym różnorodność i integracja kształtują naszą kulturę. Kabel-Technik-Polska (KTP), członek Motherson Group, jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie rozwiązań systemów elektrycznych oraz projektowania i inżynierii procesowej dla taboru kolejowego i autobusów elektrycznych . Dzięki naszej globalnej sieci usług i produkcji wspieramy czołowych klientów w naszej branży i przyczyniamy się do zrównoważonego transportu. Jeżeli jesteś pasjonatem wywierania wpływu, zapraszamy Cię do naszego zespołu.
 
CZAPLINEK, DRAWSKO POMORSKIE, BIAŁOGARD, TCZEW

Kupiec Strategiczny

Twoje zadania.

 • Poszukiwanie i nawiązywanie współpracy z potencjalnymi dostawcami Spółki,
 • Utrzymywanie trwałych relacji z dostawcami,
 • Prezentowanie dostawcy wymagań dotyczących przedmiotu dostawy pochodzących od klienta Spółki lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa i działalności Spółki,
 • Negocjowanie cen zakupów i warunków umów z dostawcami,
 • Dążenie do optymalizacji kosztów i warunków realizowanych zakupów,
 • Dokonywanie okresowych ocen dostawców i aktualizacja danych w systemie ERP,
 • Merytoryczna kontrola faktur zakupu materiałów i wyjaśnianie ewentualnych niezgodności.

Twój profil.

 • Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe z obszaru prawa, zarządzania, ekonomii.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – warunek konieczny,
 • Mile widziane roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej oraz doświadczenie w pracy z systemami klasy ERP,
 • Umiejętność obsługi Pakietu MS Office, w szczególności biegłość w obsłudze arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • Komunikatywność i orientacja na klienta,
 • Umiejętność pracy analitycznej, samodzielność , odpowiedzialność,

Co oferujemy.

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie globalnej o ugruntowanej pozycji na rynku produkcyjnym;
 • Ciągły rozwój własnych kompetencji
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Pomoc w relokacji;
 • Pakiet benefitów kulturalno-sportowych oraz medycznych

Jak zaaplikować.

 • Wyślij swoje CV na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 664 150 917

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Manager ds. Lean Manufacturing w Motherson (CZAPLINEK)

.Motherson jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zorientowanym na ludzi, obsługującym zróżnicowaną gamę produktów i usług oraz jednym z 22 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie. Dzięki zakładom rozlokowanym w 41 krajach i zatrudnieniu 135 000 pracowników, firma ma prawdziwie globalne środowisko, w którym różnorodność i integracja kształtują naszą kulturę. Kabel-Technik-Polska (KTP), członek Motherson Group, jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie rozwiązań systemów elektrycznych oraz projektowania i inżynierii procesowej dla taboru kolejowego i autobusów elektrycznych . Dzięki naszej globalnej sieci usług i produkcji wspieramy czołowych klientów w naszej branży i przyczyniamy się do zrównoważonego transportu. Jeżeli jesteś pasjonatem wywierania wpływu, zapraszamy Cię do naszego zespołu.
 
CZAPLINEK

Manager ds. Lean Manufacturing

Twoje zadania.

 • Dokonywanie niezbędnych przekształceń organizacyjnych i funkcjonalnych zgodnie z koncepcją Lean;
 • Wsparcie w zarządzaniu wiedzą i wydajnością poprzez opracowywanie, wdrażanie i aktualizowanie standardów produkcyjnych oraz operacyjnych
 • Identyfikowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz ich monitorowanie w celu ciągłej poprawy działania firmy, jej rozwoju na rynku oraz niezawodności. Tworzenie raportów i prezentacji.
 • Definiowanie procesów, tworzenie i wdrażanie planów usprawnień, w celu osiągnięcia założonych celów produkcyjnych i budżetowych, przede wszystkim w zakresie: poprawy jakości, wzrostu wydajności, skrócenia czasów realizacji, redukcji kosztów i strat, efektywnych metod wytwarzania i przepływu materiałów w zakładzie, usprawnień w zakresie komunikacji;
 • Szkolenie, wdrażanie i wspieranie pracowników w kierunku samodzielnego prowadzenia działań Lean
 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń oraz „wąskich gardeł” w obszarze produkcji
 • Bliska współpraca z innymi komórkami i działami firmy.

Twój profil.

 • Wykształcenie wyższe, (kierunek: Zarządzanie Produkcją lub Lean Management lub pochodne);
 • Biegła znajomość języka angielskiego;
 • Doskonała znajomość branży produkcyjnej: min. 3 letnie doświadczenie w branży;
 • Praktyczna znajomość narzędzi Lean Manufacturing (5S, TPM, VSM, SMED, Kaizen, Poka Yoke)
 • Znajomość zasad i procedur związanych z systemem zarządzania jakością.
 • Wiedza dotycząca systemów produkcyjnych.
 • Inicjatywa i samodzielność w działaniu.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz ustalania priorytetów.
 • Umiejętności motywowania pracowników, zarządzania zespołem i pracy w grupie;
 • Umiejętności analitycznego myślenia.

Co oferujemy.

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie globalnej o ugruntowanej pozycji na rynku produkcyjnym;
 • Ciągły rozwój własnych kompetencji
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Pomoc w relokacji;
 • Pakiet benefitów kulturalno-sportowych oraz medycznych

Jak zaaplikować.

 • Wyślij swoje CV na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 664 150 917

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Information Security Specialist/Manager w Motherson (CZAPLINEK, DARWSKO POMORSKIE, BIAŁOGARD, TCZEW)

.Motherson is a multinational, people-focused enterprise serving a diversified industry range with a broad range of products and services, and is one of the 22 largest automotive suppliers worldwide. With facilities spread across 41 countries and the strength of 135,000 employees, the company has a truly global environment where diversity and inclusion drive our culture. Kabel-Technik-Polska (KTP) / Advanced Transit Manufacturing (ATM) / Motherson Rolling Stock Systems GB Ltd., a member of Motherson Group is a complete solutions provider in electric system solutions and design & process engineering for rolling stock industry and electrical buses. With our global service and production network, we are supporting the leading customers in our industry and contributing to sustainable transportation. If you are passionate about making an impact, we invite you to be part of our team.
 
CZAPLINEK, DARWSKO POMORSKIE, BIAŁOGARD, TCZEW

Information Security Specialist/Manager

Your tasks.

 • Analyze existing security systems and make recommendations for changes or improvements
 • Cooperate with other departments and global organization to create or modify and deploy policies
 • Development and deployment of IS security standards and best practices
 • Development and implementation of users permissions to business systems and network and IT resources
 • Development and implementation (with relevant department) of authorization matrixes and
 • Prepare reports and action plans in the event that a security breech does occur
 • Organize and conduct internal audits, handle external audits, perform tests and “ethical hacks” of the existing security architecture
 • Monitor network and business systems and provide early warning of abnormalities or problems
 • Monitor and recommend upgrades of systems regularly to remain competitive in the field of security
 • Keep technical knowledge current through continuing education
 • Compliance management (IT related)

Your profile

 • A minimum of five years of IT experience, with three years in an information security role and at least one year in a supervisory capacity
 • A bachelor's degree in information systems or equivalent work experience
 • Practical knowledge if cybersecurity frameworks and risk management methodologies
 • Knowledge of patch management, firewalls and intrusion detection/prevention systems
 • Strong leadership skills and the ability to work effectively with business managers, IT engineering and IT operations staff
 • Professional certification (e.g. CompTIA Security+, CISSP) is a plus
 • English: very good command (CEFR B2/C1)

What we offer.

 • Work in a development and global company
 • Cooperation in an international environment
 • Opportunity for personal and professional development
 • Expanding one's competences
 • Attractive payroll and benefit system

How to apply.

 • send your CV in the application form or to the email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Master Data Team Leader w Motherson (CZAPLINEK, DARWSKO POMORSKIE, BIAŁOGARD, TCZEW)

.Motherson is a multinational, people-focused enterprise serving a diversified industry range with a broad range of products and services, and is one of the 22 largest automotive suppliers worldwide. With facilities spread across 41 countries and the strength of 135,000 employees, the company has a truly global environment where diversity and inclusion drive our culture. Kabel-Technik-Polska (KTP) / Advanced Transit Manufacturing (ATM) / Motherson Rolling Stock Systems GB Ltd., a member of Motherson Group is a complete solutions provider in electric system solutions and design & process engineering for rolling stock industry and electrical buses. With our global service and production network, we are supporting the leading customers in our industry and contributing to sustainable transportation. If you are passionate about making an impact, we invite you to be part of our team.
 
CZAPLINEK, DARWSKO POMORSKIE, BIAŁOGARD, TCZEW

Master Data Team Leader

Your tasks.

 • Executing global Master Data-related initiatives
 • Creating and managing global MD team
 • Supporting development of MD strategy
 • Supporting projects aiming at data quality improvement
 • Keeping close dialogue with wide group of stakeholders within the Organization
 • Managing relationships with key stakeholders during projects including business top-level management discussions on MD strategy
 • Identifying opportunities for MD locally and globally
 • Identifying synergies and opportunities between MD in all systems
 • Maintaining portfolio overview to keep track of resource availability
 • Local/Global KPI reporting

Your profile

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Information Systems, Information Technology, Computer Science or Engineering or equivalent
 • 3+ years of leadership experience and stakeholder exposure
 • Business experience from an international organization working across boarders
 • Ability to present arguments for own solutions and challenge status quo
 • Master Data and Quality understanding
 • Solid project management skills and experience with working in cross-organizational projects
 • Technical knowledge of ERP Applications
 • Strong quantitative and analytical skills
 • Good interpersonal skills with experience interfacing effectively between business and IT teams
 • Good multi-tasking skills with capability to adapt to rapidly changing environments
 • Ability to gather and document complex business requirements
 • English: very good command (CEFR B2/C1)

What we offer.

 • Work in a development and global company
 • Cooperation in an international environment
 • Opportunity for personal and professional development
 • Expanding one's competences
 • Attractive payroll and benefit system

How to apply.

 • send your CV in the application form or to the email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Młodszy kierownik w dziale jakości w Motherson (CZAPLINEK)

.Motherson jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zorientowanym na ludzi, obsługującym zróżnicowaną gamę produktów i usług oraz jednym z 22 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie. Dzięki zakładom rozlokowanym w 41 krajach i zatrudnieniu 135 000 pracowników, firma ma prawdziwie globalne środowisko, w którym różnorodność i integracja kształtują naszą kulturę. Kabel-Technik-Polska (KTP), członek Motherson Group, jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie rozwiązań systemów elektrycznych oraz projektowania i inżynierii procesowej dla taboru kolejowego i autobusów elektrycznych . Dzięki naszej globalnej sieci usług i produkcji wspieramy czołowych klientów w naszej branży i przyczyniamy się do zrównoważonego transportu. Jeżeli jesteś pasjonatem wywierania wpływu, zapraszamy Cię do naszego zespołu.
 
CZAPLINEK

Młodszy kierownik w dziale jakości

Twoje zadania.

 • Kontakt z Klientami w tematach jakościowych oraz nadzór nad terminowym wywiązywaniem się Spółki ze zobowiązań dotyczących jakości wobec Klientów.
 • Reprezentowanie Spółki podczas telekonferencji, spotkań, FAI, auditów Klientów.
 • Nadzór nad pomiarami i współudział w ocenie wyników jakościowych wszystkich procesów Spółki w obszarze produkcji kolejowej.
 • Współpraca z koordynatorami ds. jakości oraz współdecydowanie o przebiegu i zakresie ich pracy.
 • Nadzór nad terminowym opracowywaniem reklamacji klientów. Eskalowanie problemów.
 • Organizowanie opracowania działań usprawniających do problemów wewnętrznych oraz zewnętrznych. Definiowanie planów poprawy jakości.
 • Raportowanie wyników do kadry kierowniczej i zarządzającej.
 • Przeprowadzanie szkoleń z tematyki jakościowej dla pracowników Spółki.
 • Kreowanie i rozpowszechnianie standardów jakościowych w obszarze produkcji kolejowej.

Twój profil.

 • Wykształcenie wyższe, preferowane z obszaru zarządzania jakością lub inżynierii produkcji.
 • Minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, znajomość wymagań normy ISO TS 22163 będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość języka niemieckiego lub francuskiego będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania narzędzi jakościowych (5WHY, diagram Ishikawa, 8D, QRQC, FTA).
 • Umiejętność obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excel oraz PowerPoint.
 • Odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów i motywowania zespołu.

Co oferujemy.

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia w firmie globalnej o ugruntowanej pozycji na rynku produkcyjnym;
 • Ciągły rozwój własnych kompetencji
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Pomoc w relokacji;
 • Pakiet benefitów kulturalno-sportowych oraz medycznych

Jak zaaplikować.

 • Wyślij swoje CV na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 664 150 917

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...

Praca: Specjalista ds. Jakości dostawców w Motherson (CZAPLINEK, BIAŁOGARD, DRAWSKO POMORSKIE)

.Motherson jest międzynarodowym przedsiębiorstwem zorientowanym na ludzi, obsługującym zróżnicowaną gamę produktów i usług oraz jednym z 22 największych dostawców motoryzacyjnych na świecie. Dzięki zakładom rozlokowanym w 41 krajach i zatrudnieniu 135 000 pracowników, firma ma prawdziwie globalne środowisko, w którym różnorodność i integracja kształtują naszą kulturę. Kabel-Technik-Polska (KTP), członek Motherson Group, jest dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie rozwiązań systemów elektrycznych oraz projektowania i inżynierii procesowej dla taboru kolejowego i autobusów elektrycznych . Dzięki naszej globalnej sieci usług i produkcji wspieramy czołowych klientów w naszej branży i przyczyniamy się do zrównoważonego transportu. Jeżeli jesteś pasjonatem wywierania wpływu, zapraszamy Cię do naszego zespołu.
 
CZAPLINEK, BIAŁOGARD, DRAWSKO POMORSKIE

Specjalista ds. Jakości dostawców

Twoje zadania.

 • Kwalifikacja dostawców, aktualizowanie oraz weryfikowanie Rejestru dostawców kwalifikowanych.
 • Wystawianie reklamacji do dostawców, nadzorowanie procesu reklamacyjnego aż do momentu oceny skuteczności działań podjętych przez dostawcę.
 • Przeprowadzenie i dokumentowanie odbiorów pierwszego produktu (FAI), zgodnie z wyznaczonym zakresem i w wymaganym terminie.
 • Dokonywanie oceny i ponownej oceny dostawców.
 • Dokonywanie analiz, opracowywanie raportów z przeprowadzonych akcji korygujących, zapobiegawczych i doskonalących, a także audytów u dostawców

Twój profil.

 • Wykształcenie średnie, techniczne, mile widziane wyższe kierunkowe – inżynieria produkcji.
 • Dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego i/lub francuskiego.
 • Umiejętność obsługi Pakietu MS Office, w szczególności biegłość w obsłudze arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Certyfikat audytora wewnętrznego ISO 9001 będzie dodatkowym atutem.
 • Umiejętność pracy analitycznej i samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Orientacja na klienta.

Co oferujemy.

 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju kompetencji w firmie produkcyjnej;
 • Umowę o pracę i program wdrożeń dla nowego pracownika;
 • Pracę w międzynarodowym środowisku;
 • Pomoc w relokacji;
 • Pakiet benefitów kulturalno-sportowych.

Jak zaaplikować.

 • Wyślij swoje CV na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zadzwoń pod numer 664 150 917

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, w celu realizacji procesu rekrutacji.”Jeżeli chcesz abyśmy rozpatrywali Twoją kandydaturę także w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie, poprzez umieszczenie dodatkowego oświadczenia np. o poniższej treści:
„Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Kabel-Technik-Polska Spółka z o. o., ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek,w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.”

Motherson
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Informacje

DSI - Drawskie Strony Internetowe (2006-2021)
Design GavickPro
Hosting dostarcza Kylos
Wszystkie Prawa Zastrzeżone

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM